adw. dr Wojciech Maciejko

doktor nauk prawnych, adwokat, radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu - wykładowca na Kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego, członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, ekspert z zakresu prawa pomocy społecznej portalu PrawoSocjalne.pl, wykładowca szkoleniowy w Podkarpackim Forum Pomocy Społecznej; asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego (w latach 2003-2011), członek korpusu służby cywilnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (w latach 2000-2003), pracownik samorządowy Starostwa Powiatowego w Jarosławiu (w latach 1999-2000),

laureat I nagrody „Złote Skrzydła Gazety Prawnej” za najlepszą książkę w dyscyplinie Prawo pracy, pt. Świadczenia rodzinne. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008,

autor rozprawy doktorskiej nt. Publicznoprawne aspekty bezrobocia, Lublin 2003, autor rozprawy habilitacyjnej nt. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z zabezpieczenia społecznego, Przemyśl-Rzeszów 2011

wykonuje zawód radcy prawnego, kieruje Kancelarią Radcy Prawnego specjalizującą się w dziedzinie stosunków służbowych (spraw personalnych i dyscyplinarnych) w służbach mundurowych (Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, Służbie Celnej i Siłach Zbrojnych RP), administracyjnego prawa pracy (prawa ubezpieczeń społecznych, prawa pomocy społecznej) i prawa socjalnego (świadczeń i zasiłków publicznoprawnych)